Arweinydd Plaid Cymru yn cyflwyno gweledigaeth i amddiffyn ffermydd Cymru er budd cenedlaethau’r dyfodol

Leanne Wood yn galw am Fanc Tir Amaethyddol Cymru

Cyn ymweld â Sioe Môn, galwodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, am Fanc Tir Amaethyddol i amddiffyn ffermwyr a chymunedau gwledig er budd cenedlaethau’r dyfodol.

 

Mae Ms Wood wedi galw am system ariannu amaethyddol newydd a fyddai’n darparu morgeisi ar gyfradd llog isel a sero i ffermwyr sy’n profi anawsterau a newydd-ddyfodiaid i fyd amaeth. Yn rhan o’r cynllun, mae Arweinydd Plaid Cymru hefyd wedi cynnig mecanweithiau fyddai’n galluogi ffermwyr sy’n denantiaid i brynu eu ffermydd drwy drefniant fforddiadwy, ac i’r Banc Tir brynu ffermydd newydd sydd ar y farchnad i’w rhentu am bris isel i’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr.

Gan adeiladu ar bolisi Plaid Cymru i gyflwyno Incwm Sylfaenol i Ffermwyr, dywedodd Ms Wood y byddai’r pecyn hwn o bolisïau yn creu “tarian genedlaethol i amddiffyn ein ffermydd bach a chanolig”.

“Mae’r posibilrwydd o Brexit heb gytundeb yn ein hwynebu, a dyfodol cymorthdaliadau amaethyddol o dan fygythiad, felly mae’n rhaid inni weithredu i sicrhau dyfodol ffyniannus i ffermydd Cymru.

 “Rydym eisoes yn gweld adroddiadau mynych fod dyfodol ffermydd teulu Cymru o dan fygythiad, ac y gallai’r ffermydd hynny ddiflannu hyd yn oed o fewn y degawd nesaf.  Rwy’n ofni y byddai cwmnïau mawr a chronfeydd gwarchod yn manteisio ar y cyfle i brynu darnau enfawr o dir amaethyddol Cymru.

 “Byddai hyn yn golygu trosglwyddo un o’n hadnoddau naturiol mwyaf gwerthfawr ar raddfa enfawr, o ddwylo’r nifer fawr o bobl yn ein cymunedau i ddwylo nifer fach o fuddsoddwyr tu hwnt o gyfoethog nad oes ganddynt les busnesau gwledig na’n diwylliant wrth eu calon.

 “Byddai creu Banc Tir Amaethyddol yn fodd i gynnig morgeisi a benthyciadau ar gyfradd llog isel a sero i ffermwyr sy’n profi anawsterau ac i newydd-ddyfodiaid i fyd amaeth. “Byddai’r Banc hefyd yn helpu ffermwyr sy’n denantiaid ac sydd am brynu eu fferm eu hunain drwy drefniant fforddiadwy, a hefyd yn cadw portffolio o ffermydd i’w cynnig am rent isel i newydd-ddyfodiaid i’r sector ffermio. Byddem yn amddiffyn ffermio yng Nghymru er budd cenedlaethau’r dyfodol.

 “Mae Banc Tir Cymru yn cydredeg â chynnig Plaid Cymru i ddarparu incwm sylfaenol i ffermwyr, er mwyn creu dyfodol mwy cynaliadwy wedi inni gefnu ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin a phan ddaw’r gyfundrefn gymorthdaliadau gyfredol i ben. “Gyda’i gilydd, byddai’r polisïau hyn yn ein galluogi i greu tarian genedlaethol i amddiffyn ein ffermydd bach a chanolig er budd cenedlaethau sydd i ddod.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>